Historie kostela

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

Hans Foschum

V roce 1850 byla ve Větřní postavena malá kaple, zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. V kapli byli několikrát v roce slouženy mše svaté kněžími z Českého Krumlova. Současně s rozvojem papírny firmy Spiro se zvyšoval i počet obyvatel Větřní, převážně římskokatolického náboženství. 16. 12. 1930 obecní rada dává svůj zásadní souhlas ke stavbě kostela ve Větřní a k příslušným přípravným pracím. Z podnětu továrníka Hanse Spiro v roce 1931 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit farní kostel s farou a zasvětit jej sv. Janu Nepomuckému. Proto byla ustanovena komise pro stavbu kostela ve Větřní.
 Základní kámen kostela byl posvěcen 11. října 1936. Kostel byl vystavěn za dva roky podle plánů architekta Ing. Foschuma stavební společností Ing. Fischera a stavitelem Janem Stepanem.
Po položení základního kamene 11. října 1936 se ihned začalo se stavbou a do začátku zimního počasí byla hotova hrubá stavba fary a položeny základy kostela. Na jaře r. 1938 začalo zařizování kostela.
Těsně před vysvěcením kostela 3. července bylo všechno připraveno k přejímce – technicky a materiálně správně provedeno a vybaveno zařízením. Náklady na stavbu kostela činily 1, 700. 000,- Kč, největší část byla hrazena firmou Spiro.

Dne 5. září 1937  Slavnostní svěcení zvonů

Hans Foschum

Pozvánka ke svěcení zvonů kostela ve Větřní
Zvony byly dodány ze slévarny Rudolfa Pernera ze Suchého Vrbného u Českých Budějovic. V 9. hodin se dostavil v zastoupení diecézního biskupa z Českých Budějovic prelát Dr. Jan Praschl a další kněží. Po mši svaté pronesl prelát Dr. Praschl projev k hostům, dále vysvětlil jmenovitý význam a symbol jednotlivých zvonů. V 18. hodin za slavnostní asistence se konala poslední požehnání a slavnostní Te Deum. K večerní modlitbě zazvonily překrásně vyladěné zvony poprvé.

Dne 3. července 1938 – Slavnost svěcení kostela

Hans Foschum
Kostel byl vysvěcen pražským světícím biskupem Dr. Janem Remigerem. který vykonal svěcení z pověření českobudějovického biskupa Šimona Barty.
Kostel byl vystavěn podle plánů Ing. arch. Jana Foschuma v letech 1936 – 38 stavební společností Ing. Karla Fischera a stavitele Jana Stepana.
Ve Větřní se nacházely dvě skupiny: usazené rolnictví – a průmysl. Proto nebylo jednoduché navrhnout plán kostela, který by byl přizpůsoben svéráznosti krajiny, mnohostannosti obyvatelstva a jejich zaměstnání. Rolnický základ obyvatelstva zřejmě požadoval široký pohodlný rolnický kostel starší tradice, průmysl kostel technický střízlivý. V úvahu přicházela jen jedna střední cesta: účlný půdorys, jednoduchá fasáda a dobré začlenění do krajiny.
Kostel jako nejvýhodnější byla spočítána basilikální forma s jednou střední lodí a dvěma postanními loděmi.
velikost střední lodě:       délka:            24 m
                                          vnitřní šířka:  10,8m    
(odpovídá velikostem prostoru obvyklým na Šumavě)
postranní lodě:                vnitřní šířka:    3,6 m
kostel:                               vnější délka:    33 m
                                          vnější šířka:   20 m                         
Tím se získala značná velikost, která však byla cenově levnější než stejně velký jednolodní kostel. V kostele bylo 176 míst k sezení a 900 míst ke stání.
Na jižní straně se nachází věž – a ve všech podlažích zde vznikly ještě další prostory ( v přízemí sakristie, dále depozitář, komora hodin a prostor zvonice 9 m vysoký nabízející možnost zavěsit zvony jednotlivě nad sebou. Naproti tomu působí štít a věž vertikálně – a přechodem věže ze čtyřúhelníku na osmiúhelník, dlouhými štěrbinovitými okny zvonice a ukončení cibulovou věží se tento kontrast silně zdůrazňuje a působí horizontální spodní stavbou a polohou věže na kostelním návrší a o to impozantněji.
Výklenek kaple – na severní straně – s nouzovým východem a příchodem na kazatelnu.
Strop kostela:
Protože strop měl být odolný proti ohni, přicházel v úvahu pouze strop betonový. Betonové vazníky byly tvarovány polokruhovitě a daly kostelu zvláštní charakter. Tento charakter byl uplatněn i ve fasádě boční lodě proti střední lodi, triumfální oblouk a všechna okna byla ukončena kruhovitě. Stejně tak i presbytář byl uzavřen polokruhem. Při výšce římsy 10 m má kostel vnitřní výšku 12,35 m.
Prostor před kostelem:
Před kostelem bylo hezky zřízeno vydlážděné prostranství. Kostel je obrácen proti východu, souběžně se silnicí Náhodou se při tom stalo, že se mohla znovu zachovat stará tradice – kdy osa kostela je orientována k východu slunce v den patrona kostela sv. Jana Nepomuckého.
V příčné ose je postavena fara, zvenčí přizpůsovena kostelu.

 

Kostel z pohledu liturgie:

Obrazy na dveřích do kostela
Hlavní vchod – na dveřích znázorněni čtyři evangelisté: zleva: sv. Matouš (symbol člověka), sv. Marek (lev), sv. Lukáš (býk), a sv. Jan (orel).
Severní vchod (směr k faře) – zde se nachází začátek stupňovitých modliteb (podle liturgie před koncilem): „Přistoupím k oltáři Božímu. Před Boha, který mě od mládí naplňuje radostí.“ Na této bráně je současně představen starozákonní předobraz oběťi na kříži – měděným hadem a samotná oběť na kříži – křížem a hřeby.
Jižní vchod (směr k silnici) – zde je uveden výrok, který se modlí při mytí rukou: „Miluji krásu tvému domu.“ Zobrazením trnové koruny, královského trůnu a zeměkoule poukazuje na to, že Kristus je náš Spasitel, náš Pán a Král. Velikost Boží se symbolizuje třemi prstenci, které znázorňují nejsvětější Trojici. 
Hlavní oltář:
Stavební řešení a velmi dobré prosvětlení presbytáře bylo směřováno k tomu, aby pohled věřícího vedl k hlavnímu oltáři. Tento prostor je oddělen od kostelní lodi pomocí stupňovitých schodů a nahoře triumfálním obloukem.
Hlavní oltář je nejposvátnější místo kostela. Je co nejvíce upřednostněn a nese skupinu kříže v nadživotní velikosti. (Pán Ježíš na Kříži a sv. Jan a Panna Maria pod křížem.)
Na přední straně oltářního stolu jsou vyznačeny symboly, které připomínají proměnění chleba  a vína ve sv. Tělo a Krev Ježíše Krista (klasy, ryba, vinná réva, alfa a omega), protože zde se nekrvavým způsobem obnovuje oběť na kříži.
Presbytář:
Obětí na kříži Kristus lidi vykoupil, udělal z nich děti Boží a vrátil jim život v Bohu, který dědičným hříchem ztratily. Prostředek, jak lidem tuto milost sdělit jsou svaté svátosti, které jsou znázorněny na sedmi oknech presbytáře – a sice obrazným znázorněním darů, liturgické barvy a symboly:
 SvátostSymbol Barva 
 Křestvoda tekoucí ze skály bílá 
Biřmování Duch sv. v podobě holubice červená 
Eucharistie obětní beránek zelená 
Svátost smíření váhy fialová 
 Pomazání nemocnýchnádoba na olej tmavě modrá 
 Kněžstvíkalich a štolačervená 
 Manželství vzájemně spojené prstenymodrá 

  

 Pod presbytářem dále byly opraveny místnosti, které byly ve velmi špatném stavu. Jedna místnost je vysvěcena jako kaple sv. Vojtěcha – (sobota 16. prosince 2002 ji vysvětil Msgre. Antonín Liška, biskup českobudějovický). A druhá místnost se využívá jako společenská místnost. Nyní se zde nachází i malá knihovna.
 Kazatelna:
Na kazatelně je vyjádřen symbol dobrého pastýře a Ducha svatého – protože nám kněz zprostředkovává pravdu jako pastýř a učitel.
Velká okna v hlavní lodi – postavy apoštolů:
(Uvedeny směrem od oltáře Panny Marie ke vchodu, a od vchodu směrem k oltáři sv. Josefa)
JménoAtributVýznam Atributu
sv. Petr (Šimon)-klíče„klíče od nebeského království“
sv. Filip– rybářská síť-drak u nohou– byl povoláním rybář -snad poukaz na legendární vyhnání draka
sv. Jan-kalich-symbolizuje pokus o otravu
sv. Šimon (Horlivec)-pila-podstoupil mučednickou smrt, podle jedné z tradic byl rozřezán pilou
sv. Juda Tadeáš (Juda Jakubův)-kyj-obraz s Kristovou tváří v ruce– zemřel mučenickou smrtí, uvádí se, že byl utlučen kyjem
sv. Matouš-sekera v ruce-charakterizuje mučednickou smrt
sv. Jakub St. (syn Zebedeův)-hůl a měšec-jako poutník s holí a měšcem
sv. Bartoloměj(Natanael)-nůž v ruce-voda ze skály-(nůž na sdírání kůže):zemřel mučednickou smrtí – z živého těla mu stáhli kůži a pak ho ukřižovali
sv. Ondřej-kříž ve tvaru X-umřel mučednickou smrtí – na šikmém kříži
sv. Tomáš-kniha s křížem-úhelník-apoštol-byl prý stavitelem krále Gundaphara (král v Indii, kterého sv. Tomáš obrátil na víru.
sv. Jakub Ml.(Jakub Alfeův)-palma-kyj-podle legendy byl shozen ze zdi chrámu a pak kyjem ubit
sv. Pavel-mečbyl sťat mečem
sv. Michael archanděl
kostel Větřní a sv. Jan Nepomucký Text v okně:„V roce spásy 1936 byla velkoprůmyslníkem Hansem Spiro podnícena stavba kostela představenstvem obce a obětavým obyvatelstvem zahájena a s Boží pomocí v roce 1938 ukončena. Deo gratias.“
sv. Jiří-drak a kopí– podle legendy sv. Jiří přislíbil, že draka zabije, pokud se všichni nechají od něho pokřtít.
Boční oltáře:
Při pohledu směrem k hlavnímu oltáři:
vlevo – oltář Panny Marie – postranní loď
vpavo – oltář sv. Josefa – postranní loď
vzadu vlevo se nachází oltář Panny Marie Bolestné.

 

Křtitelnice:
Tak, jako stojí křest na vstupu k věčnému životu, tak stojí i křtitelnice u vstupu do kostela. Na mřížoví kaple je znázorněn Duch svatý v podobě holubice.

 

Sluneční hodiny – (na věži od hlavní silnice) – s obrazem sv. Kryštofa – připomíná lidem, aby v dobrých i špatných dnech nesli Krista.

 

Barokní varhany: 
Zhotovili jej bratři Riegrové, Jägerndorf. O těchto varhanách se vyjádřil jeden z nejlepších znalců na stavbu varhan v tehdejším Německu, pan Dr. Hanz Klotz Aachel v dopise takto:
„Církevní společenství dostane s Vaší dispozicí vynikající nástroj, který bude odpovídat požadavkům doby.“
Je to nástroj, který svým typem silně blíží k ideálu varhan z minulého století.   I. manuál – C – g3, 56 kláves; II. manuál – C – g3, 56 kláves; III. manuál – C – g4, 56 kláves 68 tónů (s pražcem) a pedál G – f1, 30 kláves.

 

kostelní zvony:

 

 Jméno zvonu 
Církev vítěznáZvon Krista Krále 
Církev bojujícíZvon sv. Jana Nepomuckého– na něm je umístěn znak obce Větřní a znak jednotlivých stavů, tím je symbolizováno celé farní společenství
 Zvon Panny Marie 
 Zvon sv. Wolfganga a Günther– jsou patrony dělníků a rolníků. Zároveň jako ochránci Šumavy ukazují jednotu Šumavy s církví
Církev trpícíZvon sv. Josefa– je patronem umírajících
pozn.: zde jsou uvedeny zvony tak, jak byly v době svěcení kostela. Později, v době války, byli dva největší zvony strhnuty a zkonfiskovány.
Poslední realizovanou akcí byla instalace nových zvonů do kostela.
V nynější době ve věži je pět zvonů, které nesou tyto názvy:
stávající zvony:
1. Panna Maria Bolestná
2. Matka Boží
3. sv. Josef
nově přidané zvony:
4. Volám vás ke svěcení neděle
5. Královno míru, pros za nás.
Po celkové instalaci a různých úpravách dne 21. srpna 2003 ve 12°° hodin za účasti pana Dr. Erika Heftera za asistence českokrumlovského vikáře P. Václava Píchy a stavebního technika p. Beneše se zapnul digitální ovládací systém, a zvony se po dobu 10 minut rozezvučely. Bylo to dojimavé, že se dobrá věc podařila a každý z nás děkoval Pánu Bohu za zdařené dílo. Ale přesto největší DÍK patří panu Dr. Erikovi Hefterovi, který uhradil toto úspěšně podařené dílo.   

Digitální ovládací systém je řízen radiočasem a je zapojen na program, že zvony budou zvonit v poledne ve 12°° hod. a večer v 18°° hod. Je to běžný systém užívaný v křesťanských městech a obcích, ke kterým Větřní patří, z dob našich předků, kdy se modlí modlitba – Anděl Páně (Regina caeli) v době velikonoční. Páteční zvonění v 15°° hod. je připomínkou smrti Pána Ježíše. Kromě toho zvony svolávají věřící a ostatní o nedělích a svátcích k bohoslužbám. Zvon umíráček nám oznamuje úmrtí věřícího z naší obce.

Přehled duchovních správců

v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

Duchovní správa – Větřní
Výročí posvěcení kostela 1938
Fara neobsazena 1938 – 1940
Wallner Leopold Jan 1940 – 1946
ThDr. Růžička Jan 1946 – 1949
Boudal František 1949 – 1953
Skřepek Rafael 1953 – 1958
Štemberk Pavel 1958 – 1968
Vojáček Ladislav 1968 – 1986
Vojtěch VágaiAkolyta1991 – 1993
 Jáhen – kaplan1993 – 23. 2. 2011
   
   
 
Hůlek JanAkolyta1993 –
Kalianko ZdeněkAkolyta25. 1. 2014 –
   
spravováno z Českého Krumlova
Soukup EmilFarář1974 – 1986
Soukup EmilVikář1986 – 1993
Pícha Václavdne 28. září 2015 na slavnost sv. Václava byl Mons. Vlastimilem Kročilem jmenován R. D. Václav Pícha prelátem českokrumlovským                        Vikář1993 –
   
kaplani
Švehla Bohuslav 1985 – 1986
Zboroň Vendelín 1986 – 1990
Bušta Stanislav 1990 – 1991
Löffelmann Jan 1991 – 1992
Pícha Václav 1991 – 1993
Holický Dominik 1993 – 1994
Ratynský Mariusz 1995
Klimczuk MariuszFarní vikář1. 8. 2005 – 30. 6. 2006
Huječek OndřejFarní vikář1. 9. 2008 – 1. 7. 2012+ 22. 4. 2015
Klimczuk MariuszFarní vikář1. 7. 2012 – 14. 8. 2016
Žák František                                                                          Farní vikář                                   25. 6. 2016 – 
Po založení Spolku sv. Jana Nepomuckého v Eichenau a v návaznosti ve Větřní se podařilo postupně získávat finanční prostředky z příspěvků, darů a podpory německého státu a od roku 1995 do současnosti byla provedena postupná obnova celého kostela. Zahrnuje etapově opravu střechy, rekonstrukci elektroinstalace a vitráží oken, výměnu ventilátoru varhan, opravu fasády, ozvučení kostela, opravu suterénu a zřízení zimní kaple sv. Vojtěcha a společenské místnosti, instalaci darovaných zvonů s digitálním ovládáním, výmalbu kostela, opravu varhan, opravu fary a historické kaple na nádvoří před kostelem. Celkové náklady obnovy činily 3.940.000,- Kč.
K sedmdesátému výročí posvěcení kostela 3. července 2008 se uskutečnila mše svatá (hlavním celebrantem byl generální vikář Jan Baxant, nynější biskup litoměřický).
Veliký dík patří především všem dárcům a angažovaným účatníkům obnovy našeho kostela.